Sağlık Sigortası


Karşılaşabileceğiniz bir sağlık probleminde veya bir kaza sonucu yaralanmanız halinde ayakta ya da yatarak yapılacak hastane tedavi giderleriniz, doktor muayenesi, röntgen, tahlil benzeri tanı ve ilaç giderleriniz, küçük ya da büyük cerrahi müdahaleler için gereken harcamalarınız karşılanır.

Ayrıca çok geniş anlaşmalı kurum ağına bağlı kuruluşlardaki pek çok avantaja sahip olursunuz.

  •  Kendi sağlığınız açısından
  •  Hayatınızı güvene almanız için
  •  Muayene ve ilaç giderlerinden faydalanmak
//www.fkbsigorta.com/wp-content/uploads/2016/03/03.jpg

Sağlık sigortası nedir?

Özel ve iş hayatında meydana gelebilecek bir hastalık veya kaza sonucu ayakta veya yatarak yapılacak teşhis ve tedavi masraflarını alınan teminatlar ve belirlenen limitler dahilinde karşılayan sigortadır.

Sağlık sigortasından kimler yararlanabilir?

18-64 yaş arası ciddi bir sağlık problemi olmayan herkes bu sigortadan yararlanabilir.

18 yaşından küçükler bir yakınları ile sigortalanabilir.

Ayrıca 25 yaşından küçük evlenmemiş çocuklar da aile poliçesi kapsamına alınabilir.

64 yaşından önce sigortalanan bir kişinin sigortası ömür boyu devam ettirilebilir.

Sağlık sigortasında hangi tür teminatlar alınabilir?

Annelik teminatı

Ayakta teşhis ve tedavi masrafları teminatı

Evde hemşire bakım teminatı

Hastane oda ve refakatçi masrafları teminatı

Trafik kazası sonrası acil diş tedavisi teminatı

Yatarak teşhis ve tedavi masrafları teminatı

Yerel ambulans servisi masrafları teminatı

Yoğun bakım ünitesi masrafları teminatı

Suni uzuv ve protez masrafları teminatı

Acil müdahale teminatı

Acil ayakta tedavi teminatı

Yardımcı tıbbi malzeme teminatı

Sağlık sigortasında ödenen primler gelir vergisi matrahından indirilebilir mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 sayılı maddesi gereği ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, kaza, ölüm, sağlık, hastalık,sakatlık, işsizlik, 

analık, doğum, tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin; sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta 

şirketi nezdinde akdedilmiş olması, sigorta priminin ödenmiş olduğunun belgelendirilmiş olması, İndirim konusu yapılacak primler, ödendiği ayda elde edilen ücretin %5’ini ve 

yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, gelir vergisi matrahından indirileceği hükme bağlanmıştır.